Thursday, July 9, 2009

SYAFAAT KHAS ISTIMEWA KEPADA ANAKANDA IMAM-RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)

1.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 8HB JULAI 2009 PUKUL 11:40P.M.
(15 REJAB 1430H)(/).

2.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 14HB JULAI 2009 PUKUL 01:30A.M.
(21 REJAB 1430H)(/).

3.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 24HB JULAI 2009 PUKUL 07:44P.M.
(3 SYAABAN 1430H)(/).

4.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 25HB JULAI 2009 PUKUL 09:00A.M.
(3 SYAABAN 1430H)(/).

5.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 28HB JULAI 2009 PUKUL 11:15P.M.
(7 SYAABAN 1430H)(/).

6.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 29HB JULAI 2009 PUKUL 04:00P.M.
(7 SYAABAN 1430H)(/).

7.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 30HB JULAI 2009 PUKUL 11:40P.M.
(8 SYAABAN 1430H)(/).


8.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 07HB OGOS 2009 HABIS PADA PUKUL 07:14P.M.(/)9.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 08HB OGOS 2009 HABIS PADA PUKUL 11:40P.M.(/)10.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 14HB SEPTEMBER 2009 HABIS PUKUL
01:14A.M.(/)

11.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 15HB SEPTEMBER 2009 HABIS PUKUL
09:00P.M.(/)

12.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 24HB SEPTEMBER 2009 HABIS PUKUL
09:30P.M.(/)

13.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 18HB NOVEMBER 2009 HABIS PUKUL 06:45P.M.(/)

14.FEDIAH 70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA Y.M.M.RAJA NUR FASHA SANDHA(RAH.A)
(ANAKANDA IMAM ALMAHDI A.S.)KHATAM PADA 25HB NOVEMBER 2009 HABIS PUKUL 09:14P.M.(/)

No comments:

Post a Comment